"Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Jak. 1.21"

Pünkösdi ünnepkör alkalmai 2020.

Pünkösdi ünnepkör alkalmai 2020.


 

ÚJRATERVEZÉS

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnökségi Tanácsa örömét fejezi ki, hogy 2020. május 18-tól a megfelelő szabályok betartásával már az egész országban tudunk istentiszteleteket tartani. Az Elnökségi Tanács arra kéri a gyülekezeteket,hogy az egyházközségek elnökségének felelős döntése szerint, az előírt higiéniai és biztonsági szabályok betartásával tartsanak istentiszteleteket.

Mindezeket figyelembe véve döntöttünk a nyilvános istentiszteletek ismételt megtartásáról hivatalosan
2020. május 31-től, Pünkösd  ünnepétől kezdődően.

Az istentiszteletek lebonyolításával kapcsolatos intézkedések és védekezési szabályok a következők:

1.     Egyházközségünkben a koronajárvány enyhülése következtében újra megnyílik templomunk ajtaja híveink előtt! Az első ilyen alkalom Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepén 2020. május 21-én tartunk hálaadó istentiszteletet 6 órai kezdettel. Utána vasárnap (2020.
május 24-én) 10 órától is lehet jönni istentiszteletre, de hivatalosan a szervezett újrakezdést Pünkösd ünnepére tervezzük, (2020. május 31-én) úrvacsoraosztással egybekövetve szigorúan betartva a higiéniai előírásokat! Kérjük, hogy a technikai előkészületek miatt a kezdés előtt legalább 10 perccel érkezzenek.

 

2.     Tekintve, hogy a járványhelyzetben alkalmazott távolságtartási szabályok nem változtak, ezért templomunkban a karzatot is figyelembe véve maximálisan 60 fő tartózkodhat egy időben.
Gyülekezeti bibliaórát jó idő esetén a templomkertben, hűvösebb hőmérsékletnél kisebb létszám esetén a gyülekezeti teremben, nagyobb létszámú jelenlétkor a templomban tartjuk.

 

3.     A templomban és gyülekezeti teremben is kötelező megtartani a védőtávolságot (1,5 m) a jelenlévők között. A közös háztartásban élők között a védőtávolságot nem kell fenntartani, tehát a családtagok ülhetnek egymás mellett. A távolságtartás érdekében az ülésrendet úgy kell kialakítani, hogy templomunkban minden második padsort, a gyülekezeti teremben minden második széksort üresen kell hagyni.

 

4.     A létszámkorlátozás és távolságtartás biztosításáért a gondnok és a feladat ellátásába bevont presbiterek, gyülekezeti tagok a felelősek.

 

5.     Az istentiszteletek alatt a templomban nyitott ablakok és kitárt ajtók mellett tartjuk meg alkalmunkat.

 

6.     A gyermekek iskolába járásának szüneteltetését elrendelő kormányzati intézkedés visszavonásáig gyermekistentisztelet és  gyermekmegőrzés nem lesz.

 

7.     Úrvacsorai közösséget a speciálisan kialakított úrvacsorai gyakorlat szerint tartjuk, kenyér vétele kosárból és a bort kiskehelyből illetve kispohárból vesszük, menet közben is megtartva a 1,5 méter távolságot.

 

8.     A keresztség sákramentumát a védőtávolság betartása mellett szolgáltatjuk ki.

 

9.     A konfirmációs vizsga időpontját 2020. június 13-ra, szombati napra tervezzük és másnap 14-én a hitvallás és fogadalomtétel időpontját egyenlőre későbbre halasztjuk.

 

10.  A házasságkötések megáldására a korlátozások megszüntetéséig (2020. május 31-ig) kizárólag templomunkban van lehetőség a  megfelelő védőtávolságok és óvintézkedések betartásával.

 

11.  A temetési istentiszteletek megtartására a megfelelő védőtávolságok és óvintézkedések betartásával kerülhet sor.

 

12.  Az istentiszteleteink helyszínét, és a mellékhelyiségeket az alkalom előtt és után fertőtlenítjük és szellőztetjük.

 

13.  A bejáratoknál kézfertőtlenítőt helyezünk el, melynek használata belépéskor kötelező.

 

14.  Istentiszteleteinken a fizikai érintéssel járó (kézfogás, puszi, ölelés) köszöntést nem szabad alkalmazni.

 

15.  Az istentiszteleteken a száj és orr eltakarása kötelező (szájmaszk, kendő, sál), kivéve a szolgáló lelkipásztort. Védőkesztyű alkalmazása ajánlott.

 

16.  Tekintve, hogy az éneklés közben levegőbe kerülő lehelet és pára veszélyt jelent, a gyülekezeti éneklésre istentiszteletenként, énekenként (maximum 2 versszak terjedelemben) kerül sor. Az éneklés alatt a száj és orr eltakarása a szolgálattévők kivételével kötelező.

 

17.  Közösen használt énekeskönyvet, ifjúsági énekfüzetet, imádságos lapot istentiszteleteinken nem lehet használni. Kérjük, hogy mindenki saját énekeskönyvet hozzon magával és a vászonra is kivetítjük az énekeket.
(Használatra javasoljuk a telefonra letölthető énekeskönyv applikációt.)

 

18.  A perselyadomány elhelyezésére a megszokott módon lesz lehetőség. Adományok és egyházfenntartói járulékok befizetésére az istentiszteleteket követően lesz lehetőség.

 

19.  A 10 órás, templomi istentiszteletről továbbra is videofelvétel készül, hogy az interneten a gyülekezet honlapján, vagy a youtube refpakony csatornán:
https://www.youtube.com/results?search_query=refpakony
láthassák azok is, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak részt venni istentiszteleteinken.

 

Hálát adunk Istennek, hogy bár az óvintézkedések türelmet és gondosságot igényelnek, de visszatérhetünk templomainkba. Ugyanakkor tudjuk, hogy felelősséggel tartozunk az emberi élet védelméért gyülekezeti közösségeinkben és egész országunkban is.

 

Imádkozzunk azért, hogy a mi Istenünk óvjon Bennünket, abban a reménységben, amit a zsoltáros is megfogalmazott: „Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.” (91. Zsoltár 9-12. verse)

 

A Felsőpakonyi Református Egyházközség Elnöksége


JÉZUS KRISZTUS
MENNYBEMENETELÉNEK
ALKALMÁBÓL CSÜTÖRTÖKÖN
6 ÓRAKOR A TEMPLOMBAN
HÁLAADÓ ISTENTISZTELETET TARTUNK!
Előírások: MASZK(sál,kendő), 1,5m távolság

HÁLAADÓ ISTENTISZTELET

 


 

Igehirdetések – YouTube videók

Igehirdetések - YouTube videók

Igehirdetések – YouTube videók


Biblikus-e az online úrvacsora?

Biblikus-e az online úrvacsora?

Biblikus-e az online úrvacsora?


TESTVÉRI BUZDÍTÁS

Testvéri buzdítás

Testvéri buzdítás

 


REFORMÁTUS HÍRLEVÉL
2020. március 20.

 

REFORMÁTUS HÍRLEVÉL - 2020. március

REFORMÁTUS HÍRLEVÉL – 2020. március


A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségének közleménye

Szüneteltessenek minden egyházi alkalmat

A koronavírus gyors terjedése miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a
Magyarországi Református Egyház elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek
lelkipásztorok és egyháztagok felé .

Kérjük, hogy további intézkedésig szüneteltessenek minden egyházi alkalmat: istentiszteletet,
áhítatot, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmáció-előkészítést, ifjúsági alkalmat, baba-mama
kört, egyházi testületi üléseket (egyházmegyei tanács, közgyűlés, zsinati tanács, zsinat,
presbiteri ülés), a gyülekezetekben esedékes canonica vizitációkat. presbiteri szövetségi és
nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos
foglalkozást, közösségi alkalmat.

A közlemény teljes tartalma az alábbi linkre kattintva letölthető:

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségének közleménye – PDF letöltése

 

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségének közleménye - 1. oldal

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségének közleménye – 1. oldal

 

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségének közleménye - 2. oldal

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségének közleménye – 2. oldal

 

 

 


TÁJÉKOZTATÓ a KORONAVÍRUS idejére hozott döntésekről

Az országunkban, az immár koronavírus világjárvány kapcsán kialakult
veszélyhelyzetben, összhangban a Magyar Kormány, valamint a Református
Egyház intézkedéseivel és iránymutatásaival is a következőkről tájékoztatjuk
a gyülekezet tagjait.

– A vasárnapi istentiszteleteket a szokott módon tudjuk tartani,
mert bőven 100 fő alatt van a létszám. A gyermekek pedig külön
teremben vannak a gyermek-istentiszteleteken.

– Fontos, hogy figyeljünk egymásra, éppen ezért csak az
egészségesek jöjjenek az alkalmakra.
Aki náthás, köhög, lázas, okvetlenül maradjon otthon, ne fertőzzük a többieket!

– A templomban a járvány ideje alatt kerüljük a testi érintkezést,
pl. puszi, kézfogás, ölelés. Szabad hézagosabban ülni a
padsorokban, ahogy a hely engedi. A bejáratnál
kézfertőtlenítőről gondoskodunk.

–  Otthonainkban is hozzá juthatunk Isten Igéjéhez, látható és
hallgatható módon. TV-ben, rádióban és az interneten is adnak
istentiszteletről közvetítést.

A pakonyi istentisztelet is fel van véve vasárnapról vasárnapra, a
honlapunkon refpakony.tollinga.hu oldalon megtalálható, sőt youtube-n is
elérhető, szintén a refpakony szót kell beírni. Az evangélizációs hét
alkalmai már youtube portálon is látható és hallható, sőt itt van a
legjobb minőségben.

– A hétközi alkalmak közül egyedül a csütörtöki bibliaórákat
tartjuk meg 18 órai kezdettel.

– Az énekkari próbákat erre az időszakra felfüggesztjük.

-Az iskolában a tanítás szünetel. Az órákat, így a hit és
erkölcstan órákat is digitális módban, interneten e-kréta
programon keresztül oldjuk meg. Erre nézve teljes körű
tájékoztatást kapnak mind a diákok, tanulók, mind a szülők.

– Az óvodában tudomásom szerint gyermekfelügyelet lesz, a
hétfő délutáni hittan foglalkozások szünetelnek.

– A 8. osztályosok káté órája vasárnaponként 9 órától és
csütörtökönként 16 órától meg lesz tartva (kis létszámról van
szó), hisz közeleg a konfirmáció napja. A 7. osztályosoké
azonban az óvintézkedések ideje alatt elmarad.

Figyeljünk oda egymásra, de leginkább az idős emberekre!

Gyülekezetünkben, aki nem tud elmenni boltba vásárolni, vagy nem jut el a gyógyszertárba a
gyógyszerét kiváltani és segítséget igényelnek, gyülekezeti tagjaink felajánlották
segítségüket és a következő telefonszámokon lehet tőlük segítséget kérni:

06 20 987 5110, 06 20 490 0862, 06 20 956 5931, 06 30 520 7304Végül az imádság fontosságára hívom fel a figyelmet! Imádkozzunk a járvány
minél gyorsabb megszűnéséért, a betegek gyógyulásáért, felépüléséért, vezetők
bölcs döntéseiért, mindazokért, akik aktívan részt vesznek a segítő
munkálatokban (orvosok, ápolók, rendőrök, katonák, vezetők és
alkalmazottak…stb.) és azért, hogy minél több ember Isten felé fordulhasson
hittel és bizalommal!

Az ÚR legyen gyülekezetünk őriző Pásztora!

Gyülekezetünk presbitériuma nevében:
Vizi János lelkipásztorEvangélizációs hét – 2020.

Evangélizációs hét - 2020.

Evangélizációs hét – 2020.


ÓÉVI ÉS ÚJÉVI ISTENTISZTELET – 2019.

ÓÉVI ÉS ÚJÉVI ISTENTISZTELET - 2019.

ÓÉVI ÉS ÚJÉVI ISTENTISZTELET – 2019.


KARÁCSONYI ALKALMAINK – 2019.

KARÁCSONYI ALKALMAINK - 2019.

KARÁCSONYI ALKALMAINK – 2019.


Karácsonyi hírlevél – 2019.

Karácsonyi hírlevél - 2019.

Karácsonyi hírlevél – 2019.


Karácsonyi hírlevél – 2019.

Karácsonyi hírlevél - 2019.

Karácsonyi hírlevél – 2019.


Karácsonyi hírlevél – 2019.

Karácsonyi hírlevél - 2019.

Karácsonyi hírlevél – 2019.


Karácsonyi hírlevél – 2019.

Karácsonyi hírlevél - 2019.

Karácsonyi hírlevél – 2019.


Karácsonyi hírlevél – 2019.

Karácsonyi hírlevél - 2019.

Karácsonyi hírlevél – 2019.


SZOLGÁLÓK KARÁCSONYA

SZOLGÁLÓK KARÁCSONYA

SZOLGÁLÓK KARÁCSONYA


MEGHÍVÓ – 15 ÉVES A REFORMÁTUS TEMPLOM

MEGHÍVÓ - 15 ÉVES A REFORMÁTUS TEMPLOM

MEGHÍVÓ – 15 ÉVES A REFORMÁTUS TEMPLOMEVANGÉLIZÁCIÓ – 2019. október 7-11.

EVANGÉLIZÁCIÓ - 2019. október 7-11.

EVANGÉLIZÁCIÓ – 2019. október 7-11.


HITTAN TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET – 2019.

HITTAN TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET - 2019.

HITTAN TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET – 2019.


Pünkösd heti ünneprend – 2019.

Pünkösd heti ünneprend - 2019.

Pünkösd heti ünneprend – 2019.


Húsvét nagyheti ünneprend

Húsvét nagyheti ünneprend

Húsvét nagyheti ünneprend


Gyülekezeti hétvége 2019. május 24-26.

Gyülekezeti hétvége 2019. május 24-26.

Gyülekezeti hétvége 2019. május 24-26.


Hittantábor 2019. június 23-29.

Hittantábor 2019. június 23-29.

Hittantábor 2019. június 23-29.


ALIANSZ-IMAHÉT
2019. február 18-22. + 24

ALIANSZ-IMAHÉT A FELSŐPAKONYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET TEMPLOMÁBAN 2019. Február 18-22 +24.

ALIANSZ-IMAHÉT A FELSŐPAKONYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET TEMPLOMÁBAN 2019. Február 18-22 +24.


Karácsonyi Hírlevél – 2018.

Karácsonyi Hírlevél – 2018.


Karácsonyi Hírlevél – 2018.


Karácsonyi Hírlevél – 2018.


Karácsonyi Hírlevél – 2018. letöltés


SZOLGÁLÓK KARÁCSONYA - 2018.

SZOLGÁLÓK KARÁCSONYA – 2018.


KARÁCSONYI ALKALMAINK – 2018.

KARÁCSONYI ALKALMAINK

KARÁCSONYI ALKALMAINK


MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ


Evangelizációs hét

Evangelizációs hét


 Hittan tanévnyitó

 

 

 

 


Ifjúsági Tábor


Református Gyülekezeti Hétvége 2018. május 25-27 (P-Sz-V)

Református Gyülekezeti Hétvége


REFORMÁTUS GYERMEK TÁBOR 2018. június 24-30.

REFORMÁTUS GYERMEK TÁBOR


Húsvéti hírlevél


Húsvét nagyheti ünneprend

Húsvét nagyheti ünneprend

 


ALIANSZ-IMAHÉT
2018. február 19-23.


KARÁCSONYI ALKALMAINK – 2017.

Karácsonyi alkalmaink


ÓÉVI ISTENTISZTELET – 2017.

Óévi Istentisztelet - 2017.


KARÁCSONYI HÍRLEVÉL – 2017.

Karácsonyi hírlevél – 2017.


REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

Református hírlevél

Református hírlevél


Presbiter, pótpresbiter, gondnok választás – 2017.

Presbiter, pótpresbiter, gondnok választás


Evangélizációs alkalmak

2017. október 9-13.

Evangélizációs alkalmak - 2017. október 9-13.

Evangélizációs alkalmak – 2017. október
9-13.

 


ALIANSZ-IMAHÉT
2018. február 19-23..

ALIANSZ-IMAHÉT - 2017

ALIANSZ-IMAHÉT – 2018

 


REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÉTVÉGE

REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÉTVÉGE

REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÉTVÉGE

 


REFORMÁTUS GYERMEK TÁBOR

REFORMÁTUS GYERMEK TÁBOR

REFORMÁTUS GYERMEK TÁBOR

 


Húsvéti ünneprend

Húsvéti ünneprend

Húsvéti ünneprend

 


Fekete Nándor – ZENE KÉPEKBEN

Fekete Nándor - ZENE KÉPEKBEN

Fekete Nándor – ZENE KÉPEKBEN

 


ALIANSZ-IMAHÉT
2017. február 19-24. és 26.

ALIANSZ-IMAHÉT - 2017

ALIANSZ-IMAHÉT – 2017

 

ÓÉVI ISTENTISZTELET

ÓÉVI ISTENTISZTELET

 


Karácsonyi alkalmaink

Karácsonyi alkalmaink

 


 

Evangélizációs alkalmak 2016. október 10-14.

Evangélizációs alkalmak 2016. október 10-14.

Evangélizációs alkalmak 2016. október 10-14.

.


HITTAN-ÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET

 

HITTAN-ÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET

HITTAN-ÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET

HITTAN-ÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET

 


Pünkösd heti ünneprend

Pünkösd heti ünneprend

 


 

REFORMÁTUS GYERMEK TÁBOR

REFORMÁTUS GYERMEK TÁBOR

 


 

Húsvét heti ünneprend

Húsvét heti ünneprend

 


ALIANSZ-IMAHÉT
2016. február 22-26. és 28.

ALIANSZ-IMAHÉT - 2016. február 22-26. és 28.

ALIANSZ-IMAHÉT – 2016. február 22-26. és 28.

 


KARÁCSONYI ALKALMAINK

KARÁCSONYI ALKALMAINK

KARÁCSONYI ALKALMAINK

 


ADVENTI HANGVERSENY 2015. december 6. 18:00 óra

ADVENTI HANGVERSENY - 2015. december 6. 18:00 óra

ADVENTI HANGVERSENY – 2015. december 6. 18:00 óra

 


 

REFORMÁCIÓ ÜNNEPI ISTENTISZTELET ÚRVACSORAOSZTÁSSAL OKTÓBER 31. 18 ÓRA

REFORMÁCIÓ ÜNNEPI ISTENTISZTELET ÚRVACSORAOSZTÁSSAL OKTÓBER 31. 18 ÓRA

REFORMÁCIÓ ÜNNEPI ISTENTISZTELET ÚRVACSORAOSZTÁSSAL – 2015. OKTÓBER 31. 18 ÓRA

 


 

TEMPLOM- ÉS HARANGSZENTELÉS 11. ÉVFORDULÓ 2015. október 4.

TEMPLOM- ÉS HARANGSZENTELÉS 11. ÉVFORDULÓ - 2015. október 4.

TEMPLOM- ÉS HARANGSZENTELÉS 11. ÉVFORDULÓ – 2015. október 4.

 


 

HITTAN TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET 2015. szeptember 13.

HITTAN TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET - 2015. szeptember 13.

HITTAN TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET – 2015. szeptember 13.

 


 

Evangélizációs alkalmak 2015. október 5-9.

Evangélizációs alkalmak - 2015. október 5-9.

Evangélizációs alkalmak – 2015. október 5-9.

 


 

REFORMÁTUS GYERMEKTÁBOR

 

REFORMÁTUS GYERMEKTÁBOR

REFORMÁTUS GYERMEKTÁBOR

 


HITTAN-ÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET

 

HITTAN-ÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET

HITTAN-ÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET

 


NYÁRI IFJÚSÁGI HÉTVÉGE

NYÁRI IFJÚSÁGI HÉTVÉGE

NYÁRI IFJÚSÁGI HÉTVÉGE

 


Húsvét heti ünneprend:

Április 2. 18.00 – Nagycsütörtöki istentisztelet Április 3. 18.00 – Nagypénteki istentisztelet – úrvacsoraosztással Április 5. 10.00Húsvét ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással Április 6. 10.00 Ünnepzáró istentisztelet

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!


ALIANSZ-IMAHÉT

A FELSŐPAKONYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET TEMPLOMÁBAN

2015. Február 23-27.

A hét témája:

A Mi Atyánk – imádság

Nap

Igehirdető

Téma

Hétfő

(2015.02.23.)

Szuhánszky Gábor

metodista lelkész

(Budakeszi)

Mi Atyánk, a mennyekben

szenteltessék meg a te neved

Ige: Máté 6,9

Kedd

(2015.02.24.)

Ittzés István

ny. evangélikus lelkész (Százhalombatta)

Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a

mennyben, úgy a földön is

Ige: Máté 6,10

Szerda

(2015.02.25.)

Monty Taylor

lelkész

(Bp.-Szabad Ev. Gyülekezet)

Add meg mindennapi

kenyerünket

Ige: Máté 6,11

Csütörtök

(2015.02.26.)

Kádár László WOL Élet Szava biblia tanára (Tóalmás)

Bocsásd meg vétkeinket,

amint mi is megbocsátunk

az ellenünk vétkezőknek

Ige: Máté 6,12

Péntek

(2015.02.27.)

Vizi János

református lelkész (Felsőpakony)

Ne vigyél minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól…

Ige: Máté 6,13/a

Hétfőtől-péntekig esténként 18 órakor kezdődik az istentisztelet, melynek végén imaközösség van.

pénteki alkalom úrvacsorai közösséggel és szeretetvendégséggel fejeződik.

A szeretetvendégségre szívesen fogadunk édes és sós süteményeket!

+1  Vasárnap

    (2013.03.01.)

Kakócz József

református presbiter (Bp.Kelenföld-Gyál)

…mert Tied az ország, a hatalom és dicsőség örökké

Ige: Máté 6, 13/b

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!


Karácsonyi alkalmaink - 2014

Karácsonyi alkalmaink – 2014

 


SZOLGÁLÓK KARÁCSONYA 2014. december 14. délután 3 óra

SZOLGÁLÓK KARÁCSONYA

SZOLGÁLÓK KARÁCSONYA

 


 

Karácsonyi ünneprend a református gyülekezetben

Karácsonyi ünneprend a református gyülekezetben

 


A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET ÉLETÉBŐL – 2014 Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az ÚR! (Zsoltárok könyve 111,4.)

Többen is jelezték nagyközségünkben, hogy hiányolták a református gyülekezet beszámolóit. Valóban, elmaradtak ezek a cikkek, de igyekszünk most pótolni elmaradásunkat! Három évszak eseményeit gyűjtöttem egy csokorba, a teljesség igénye nélkül igyekszem röviden összefoglalni azokataz örömteli alkalmakat, amikkel Isten megajándékozta a gyülekezet közösségét… Agora teljes cikk – Elolvasom


Isten megjelent testben!

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (János evangéliuma 1,14.)

Amikor kézbe kerül az AGORA újság utolsó száma, már decembert írunk, s az adventi várakozásban karácsonyra gondolunk. Jó dolog a karácsonyra készülni, különösen, amikor az ünnep lényegét igyekszünk megérteni és átélni! Pár napja a neten, egy karácsonnyal kapcsolatos történetet olvastam, gondoltam, megosztom veletek. Egy kedves, jóravaló, családszerető férfi, aki nem hitt Istenben, és az egész karácsonyt csak szemfényvesztésnek tartotta, nem ment el családjával a karácsonyi istentiszteletre, hiába kérték ezt tőle szerettei. Nem sokkal azután, hogy a család elment a templomba, havazni kezdett. Nézte a meleg szobából a hózáport, és eleinte örült: „ Ha karácsony van, az akkor szép, ha fehér” – gondolta. Azonban viharos széllel jött a hóesés. Egyszer csak látta, hogy a nagy hóviharban egy kis madárcsoport kétségbeesetten keres menedéket. Hogyan segíthetne rajtuk? Töprengett, majd gyorsan kabátba bújt és kiszaladt a házból, hogy a pajta ajtaját szélesre tárja, majd bent a villanyt felkapcsolva menedéket adjon a madaraknak. De hiába próbálkozott, a madarak nem repültek be a biztonságot kínáló pajtába. „A madarak biztosan félnek tőlem” – gondolta. „Ó bár madár lehetnék néhány percre, akkor talán biztos helyre vezethetném őket.” Ekkor megszólaltak a templom harangjai, és emberünk megértette a karácsony titkát: Isten megjelent testben! Az Ige testté lett. Jézus Krisztus karácsonykor megszületett, azaz Isten  megalázta magát, hozzánk hasonló emberi formát vett fel, hogy ne féljünk Tőle, hogy utat mutasson nekünk a mennybe, hogy megmentse az elveszettet, hogy emberi nyelven beszéljen nekünk a bűnről, annak büntetéséről, az Isten szeretetéről, kegyelméről, az Ő igazságáról, a hitről, örök életről! Eljött az ÚR Jézus, hogy bennünket Istenhez vezéreljen. Megszánt minket, bűnös embereket, lejött, hogy megkeresse és  megszabadítsa az elveszetteket, s utat mutasson az Ő országába. Azóta is szól mindenkinek az örömteli hír: “Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János evangéliuma 3:16. Milyen jó lenne, hogy karácsonykor, amikor megszólalnak és hívogatnak a templom harangjai, ott lehetnél a templomban az igazi karácsonyt ünneplő emberek között megértvén a karácsony lényegét: Isten megjelent testben! Higgy Őbenne, s Jézus Krisztus által legyen áldott, boldog szeretetteljes karácsonyod!

Vizi János lelkipásztor


REFORMÁCIÓ ÜNNEPI ISTENTISZTELET

2014,OKTÓBER 31-ÉN, PÉNTEKEN 18 ÓRAKOR Megemlékezés Kálvin Jánosról, Luther Mártonról, újborra úrvacsoraosztás


KERESZTKÉRDÉSEK SOROZAT – FELSŐPAKONY

Kereszt-kérdések

„Kereszt-kérdések” címmel sorozatot indítunk 2014. október 16-tól a Felsőpakonyi református gyülekezetben mindazok számára, akik nyitottak Isten kijelentésének jobb, mélyebb és részletesebb megismerésére. A gyülekezeti teremben tíz héten át, csütörtökönként 18 órától 20 óráig tartó estéken a Márk evangéliuma alapján három fő kérdéscsoportot járunk majd körbe: Kicsoda Jézus? Miért jött? Mit vár azoktól, akik Őt akarják követni? Közös gondolkodásra, beszélgetésre, s reményeink szerint Isten Szentlelke által a Jézus Krisztussal való találkozásra hívjuk az érdeklődőket. A „Kereszt-kérdések” sorozatot Londonban alakították ki, hogy a mai ember számára segítséget nyújtsanak a Jézus Krisztusban megjelent evangélium megismerésére, a régebbi, vagy nem teljesen pontos ismeretek felfrissítésére és kiegészítésére. Minden érdeklődőnek ajánljuk, de különösen is hívogatjuk a régebben konfirmáltakat, a felnőttként konfirmáltakat, hittanosok szüleit, és gyermeket nevelőket. Azokat is szívesen fogadjuk, akik még nem jártak gyülekezetünkben, vagy csak most ismerkednek a keresztyén tanításokkal. A Kereszt-kérdések szeretné oldott légkörben, közvetlen módon bemutatni Jézust azoknak is, akik először találkoznak Vele, és semmiféle előzetes tudást nem vár el a sorozat résztvevőitől. A sorozaton a részvétel nem jár semmilyen kötelezettséggel, és nem kell részvételi díjat fizetni. Az esték 18 órától kis vendégséggel kezdődnek, ahol szendvics, pogácsa, tea várja az érkezőket. Rövid éneklés (tanítás) és imádság után beszélgetés, majd a napi téma előadása és megbeszélése következik. Igyekszünk tartani a 20 órás befejezést. Az ünnepeket érintő csütörtöki napokon nem lesz találkozó. Mivel a sorozat témái szorosan egymásra épülnek, mindenkitől kérjük, hogy lehetőleg mind a 10 alkalmon vegyen részt, hiszen így fog egységes képpé összeállni mindaz, amivel foglalkozunk. A vendéglátás és a szolgálók előkészülése miatt szükséges, hogy lehetőleg október 12. vasárnap estig jelentkezzenek mindazok, akik szívesen vennének részt a kurzuson. Az a reménységünk, hogy találkozunk a felsőpakonyi „Kereszt-kérdések” sorozat estéin! – Aki szeretne részt venni a keresztkérdések sorozatban kérjük, legyen szíves jelentkezni a Református Lelkészi Hivatalban (Felsőpakony, Templom tér 3. Tel: 29/317-968, 30/957 3190). Tervezett program: Kereszt-kérdések EGY 10 HETES KIRÁNDULÁS TÚRAVEZETŐVEL MÁRK EVANGÉLIUMÁN ÁT 1. Bevezetés 2. Jézus – Ki volt Ő? 3. Jézus – Miért jött? 4. Jézus – Halála 5. Mit jelent a Kegyelem? 6. Jézus – Feltámadása

  • CSENDES NAP /Vasárnap délelőtt/: A gyülekezet; A Szentlélek; Az imádság; A Biblia

7. Mit jelent keresztyénnek lenni? 8. Krisztus útján járni 9. Döntések – Heródes király 10. Döntések – Jakab, János és Bartimeus Vizi János lelkipásztor


Evangélizációs alkalmak


M E G H Í V Ó

MEghívó

„Bízzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre!” Ézs. 26,4

A Felsőpakonyi Református Gyülekezet Presbitériuma

szeretettel meghívja Önt és kedves családját a

2014. október 5-én 15 órakor

kezdődő templom- és harangszentelés 10. évfordulója alkalmából tartandó

ünnepi hálaadó istentiszteletre és emléktábla avatásra,

valamint az azt követő szeretetvendégségre.

Igét hirdet: Takaró Károly ny. püspök, emléktáblát avat: Takaró András esperes

a Presbitérium

Részvételi szándékát kérjük, szeptember 25-ig jelezze

a 06 30 6373190 telefonszámon, vagy a felsopakony.ref@gmail.com e-mail címen.


HITTAN-TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET

A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN

2014. SZEPTEMBER 14-én VASÁRNAP 10.00. órakor

10 óra

• PEDAGÓGUSOKAT, GYEREKEKET, SZÜLEIKET, KERESZTSZÜLEIKET, ÉS MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK!


Kedves Testvérek!

A MAGYAR REFORMÁTUS PRESBITERI SZÖVETSÉG SZERETETTEL HÍV MINDEN TESTVÉRT A 2014. SZEPTEMBER 6-i KONFERENCIÁJÁRA. HELYSZÍN: ALSÓNÉMEDI, TEMPLOM U. 9.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 10. VASÁRNAP.

Közel két hónap áll rendelkezésetekre, hogy szervezkedjetek és kialakuljon minden. Kérlek szépen Titeket, hogy közösen olvassátok el ezt a levelet, és együtt értelmezzétek. Ha van kérdés, jobbító javaslat szívesen vesszük. Amikor hirdetitek ezt az alkalmat, akkor e kusza sorok és információk között teremtsetek majd rendet. A mellékletben ismétlődnek itteni információk, de van új is, ezért nem szabad nem elolvasni a mellékletet.
Biztos ti is lelkesen, reménységgel, örömmel, készüléssel, hálaadással, szeretettel, imádságos szívvel (ez nagyon fontos, mert például az időjárás csúnya dolgokat művelhet)  … várjátok már az egyházmegyei gyülekezeti napot (szeptember 06. szombat), melyen sokoldalúan lehetünk majd együtt. Novum, hogy a Presbiteri Szövetség is helyet kért a szívetekben. Délelőtt, azoknak, akik szeretnének lelkileg intenzívebben épülni, szervezett beszélgetésben részt venni, ők kínálnak programot. Ezt a lehetőséget ők szervezik (köszönet érte, színvonalas, tartalmas lesz), és egy külön épületben lesz lebonyolítva, de közel hozzánk (Kossuth utcai épület). Ne felejtsétek el, hogy erre írásban, külön kell jelentkezni a szervezőknél. Nem lehet csak úgy beülni majd az alkalmakra. ARRA KÉRLEK SZÉPEN TITEKET, HOGY TUDJATOK AZOKRÓL, AKIK ERRE A KONFERENCIÁRA JELENTKEZNEK KÖZÜLETEK, ÉS SZÁMOLJÁTOK BE ŐKET IS A KERETBE, AKIKRE FŐZTÖK. Mert az továbbra is áll, hogy mindenki úgy készüljön, mennyiségileg és minőségileg is a főzéssel, hogy legalább annyit főzzön, és annyi táplálékot hozzon, ahányan abból a gyülekezetből jönnek (batyusbál). Ha valakiktől jönnek a konferenciára, de a versenyeken nem vesznek részt, tehát csak ezért jönnek, arról különösképpen is szeretnék tudni, mert róluk az alsónémediek fognak gondoskodni. Mindenki hozzon magával szintén annyi (műanyag, eldobható) étkészletet és tányért, poharat, esetleg innivalót is (fincsi szörpöket stb,) ahány fő érkezik a gyülekezetből.
Ha van javaslatotok és vállalásotok arra, hogy esetleg milyen réteg alkalmat lehetne még a programba beleszőni, ami a focibajnokság idejében történhet, azt július 13-ig tegyétek meg. Arra gondolok, ami tavaly oly spontán jött és kötött le sokakat, hogy alakult egy kis énekes, zenés csapat. Gondolok itt egy bábműsorra kisgyerekeknek. A sport tevékenység kibővül egy ping-pong bajnoksággal, és egy strandröplabda bajnoksággal. Erre is lehet nevezni. Továbbra is lehet kiállítást tartani abból, ami nálatok készült, vagy ami segítheti megismeréseteket, ezáltal is kaphatunk egy kis bepillantást a közöttetek történő eseményekbe (újság, képek, tervek, asszonyköri munkák, akár eladásra is). Lenne könyvvásár, amit azért jó előre hirdetni, hogy anyagilag is úgy készüljenek az érkezők (Harmat és Kálvin Kiadó stb), közös tánctanulás is lesz. A főzőversenyre és a sütiversenyre kötött a zsűrizendő. A főzőversenyre káposztás étellel lehet nevezni, a sütiversenyben csak máglyarakás vesz részt. Amúgy bármit lehet készíteni, de a verseny kötött. A részletes jelentkezéseket LEGKÉSŐBB augusztus 10-ig kell majd megtenni. Köszönöm szépen segítségeteket, előre is. Annyi versenyszám, bajnokság van, hogy legyetek szívesek azt is jelezni a jelentkezéssel együtt, hogy melyik bajnokság lebonyolításában tudnátok segíteni: ping-pong, strandröplabda… Nagyon fontos lesz a pontos érkezés, kezdés, A kezdésben nincs pardon, és igyekszünk mindent megtenni azért, hogy tartsuk a menetrendet, amelyet a melléklet tartalmaz. A presbiteri focicsapatok csak presbiterekből állhatnak (Ezt ellenőrizzük majd). A gyülekezeti csapatok vegyesek lehetnek,nemre korra való tekintet nélkül, de az a tapasztalat, hogy ezek a gyülekezeti csapatok inkább titánokból állnak. Viszont a csapat azokból álljon, akik ténylegesen is gyülekezeti tagok, nem pedig vendégmunkások.A strandröplabdában 5 fő van egyszerre a pályán, csapatonként. A csapatok lehetnek vegyesek, a jelentkezők számától függ, hogy indítunk-e külön női és férfi bajnokságot.
A következő kérdésekre felelve jelezzétek jöveteleteket augusztus 10-ig!.
Kérném szépen, hogy azok is jelezzenek vissza, akik nem tudnak jönni az alkalomra, hogy így legyen majd teljes a kép a részvételről, és ne várjunk feleslegesen azok válaszára, akik nem tudnak jönni.
GYÜLEKEZET NEVE:
HÁNYAN JÖVÜNK ÖSSZESEN:
HÁNYAN VESZNEK EBBŐL RÉSZT A PRESBITERI SZÖVETSÉG RENDEZVÉNYÉN:
GYÜLEKEZETI FOCIRA JELENTKEZÜNK:
PRESBITERI FOCIRA JELENTKEZÜNK:
NŐI FOCIRA JELENTKEZÜNK:
A LELKÉSZ RÉSZT VESZ-E AZB EGYHÁZMEGYEI LELKÉSZI FOCICSAPATBAN:
NŐI PING-PONGRA JELENTKEZÜNK:
FÉRFI PING-PONGRA JELENTKEZÜNK:
NŐI STRANDRÖPLABDÁRA JELENTKEZÜNK:
FÉRFI STRANDRÖPLABDÁRA JELENTKEZÜNK:
KÖTÉLHÚZÁSBAN RÉSZT VESZÜNK:
FŐZŐVERSENYRE JELENTKEZÜNK:
SÜTIVERSENYRE JELENTKEZÜNK:
KÉSZÜLTÖK-E KIÁLLÍTÁSSAL, BEMUTATÓVAL:
KÉSZÜLTÖK-E RÉTEG ALKALOMMAL, ALTERNATÍV ELFOGLALTSÁGGAL A FOCIBAJNOKSÁG IDEJÉRE:
TUDTOK-E SEGÍTENI VALAMELYIK VERSENYSZÁM LEBONYOLÍTÁSÁBAN:
HA BÁRMI KÉRDÉSETEK VAN ITT JELEZZÉTEK:
HA BÁRMIRE SZÜKSÉGETEK VAN ITT JELEZZÉTEK:
IMÁDKOZTOK-E AZ ALKALOMÉRT:
Ez volt az első körlevél, az első információ, segítség a készüléshez. Ha kell több is lesz. Áldott és lelkes készülést
Szeretettel:
Zoltán
Alsónémedi

 

Szappanos Zoltán
Alsónémedi Református Egyházközség
2351 Templom utca 09.

HITTAN-ÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET

A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN

2014. JÚNIUS 15-én VASÁRNAP 10.00. órakor

10 óra

• A GYEREKEK SZEREPLÉSÉVEL • JUTALMAK és OKLEVELEK ÁTADÁSÁVAL • SZERETETVENDÉGSÉGGEL (süti + üdítő)


Pünkösd ünnepére készülve

Pünkösd heti ünneprend:

  • Május 29. (csütörtök) 18.00  – Jézus menybemenetelének ünnepe Hálaadó istentisztelet
  • Június  5. (csütörtök) 18.00  – Úrvacsora előkészítő istentisztelet
  • Június 8. (vasárnap)  10.00 –  Pünkösd ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással.
  • Június 9. (hétfő) 10.00 –  Ünnepzáró istentisztelet

PÜNKÖSD

Áldott Pünkösdi ünnepeket kívánunk!

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk az alkalmainkra!

 A presbitérium nevében:    Vizi János lelkipásztor


 Református gyermektábor:

Időpontja: 2014. június 22-27. (vasárnap – péntek) Helye: Fülöpháza Költsége: a tavalyi áron: 17.000 Ft/fő. Ha egy családból több gyermek jön: 13.000 Ft/fő. Jelentkezés határideje: Pünkösd istentisztelet (Június 8.); Kérjük, a jelentkezéssel egy időben a tábor költségének a felét fizessék be! A részletek megbeszélése a hittanévzárón (Június 15. 10.00.) lesz.


 

CSALÁDOS HÉTVÉGE Időpont: 2014. június 27-29 (péntek-vasárnap)

Helye: Fülöpháza  Költsége: Felnőtt:   2.500.-Ft/fő/nap Gyermek: 1.500.-Ft/fő/nap Jelentkezés: Vizi János lelkipásztornál, családonként 10.000.- Ft előleg befizetéssel. 12 családot tudunk elszállásolni a házban, a befizetések sorrendjében. További  családok a magukkal hozott sátorban szállhatnak meg. A határidő: 2014. Június 8. Pünkösd. Útiköltség: családok maguk állják.


MEGHÍVÓ

Fontos az egészséged?

GYERE EL, HALLGASD MEG, KÉRDEZZ DR. HORVÁTH ISTVÁN ny. orvosbiológus professzor saját találmányáról tart előadást

DR. HORVÁTH ISTVÁN

            MEGELŐZHETŐ  és GYÓGYÍTHATÓ AZ ÉRELMESZESEDÉS, érszűkület…

Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola /Felsőpakony, Iskola u. 20./ 2014. június 1. vasárnap 16.00 º Belépőjegy: 500 Ft/fő Érdeklődni lehet: Fitos Levente  06 30 311 0917

WWW.refpakony.tollinga.hu


MEGHÍVÓ

 Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet…”

                                                                                                              (János evangéliuma 11, 25)

A Felsőpakonyi Református Missziói Egyházközség presbitériuma meghívja Önt és kedves családját gyülekezetünk nagyheti, és húsvéti alkalmaira, melyek a következők:  Húsvéti ünneprend: Április 16-17.: – Nagyheti úrvacsorai előkészítő istentiszteletek (Gyülekezeti terem)

  • Április 16. (szerda)                      18.00 – Bűnbánati istentisztelet
  • Április 17. (csütörtök)                 18.00 – Nagycsütörtöki istentisztelet

Április 18.:  (péntek)   18.00  Nagypénteki istentiszteletúrvacsoraosztással (templom) Április 20.: (vasárnap) 10.00 Húsvét ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztással. (templom) /Ezen a vasárnapon nem lesz gyermekistentisztelet!/ Április 21.(hétfő)      10.00  Ünnepzáró istentisztelet    (templom) Áldott húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves olvasónak! Vizi János lelkipásztor

Református gyermektábor: Időpontja: 2014. június 22-27.   (vasárnap du. – péntek) Helye: Fülöpháza         Korhatár: 6-14 év. Költsége: ð 17.000 Ft/fő. Ha egy családból több gyermek jön: 13.000 Ft/fő. Jelentkezés határideje: Pünkösd (Június 8.); Kérjük, a jelentkezéssel egy időben a tábor költségének a felét fizessék be! A részletek megbeszélése a hittanévzárón (Június 15.) lesz. *** CSALÁDOS HÉTVÉGE: Időpontja: 2014. június 27-29 ð (péntek-vasárnap) Helye: Fülöpháza  Költsége: Felnőtt:   2.500.-Ft/fő/nap Gyermek: 1.500.-Ft/fő/nap Jelentkezés: ð A határidő: 2014. Június 8. Pünkösd. 12 családot tudunk elszállásolni a házban, a befizetések sorrendjében. További családok a magukkal hozott sátorban szállhatnak meg. Útiköltség: családok maguk állják Adó 1%: Református Egyház technikai kódszáma: 0066 További 1%-al támogathatunk egyesületeket és alapítványokat. Néhány javaslat: Egyesület neve:                                                                                Adószáma:

Isten Háza Szolgáló Közösség Egyesület – Biatorbágy                19176767-1-13

Biblia Szövetség Alapítvány                                                          19171982-1-13 Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány                                18002320-1-42 Bethesda Kórház Alapítvány                                                         18042539-1-42 Tisztelettel:     Vizi János  lelkipásztor     Egyetemes imahét

Egyetemes imahét

Egyetemes imahét

Rendszeres és havi alkalmaink Események